Tipus de Soci

Aquí et presentem les diferents modalitats de soci del nostre Club.

Soci Infantil: És el soci de menys de 14 anys.
Soci Juvenil: És el soci de 14 a 17 anys.
Soci Major: És el soci major de 18 anys.
Soci Jubilat: És el soci de més de 65 anys.
Soci de Promoció: Són les persones que temporalment volen iniciar-se en la pràctica de qualsevol activitat del Club.

En totes les modalitats de soci existeix la possibilitat d'acollir-se al pla familiar si es donen d'alta tres o més membres d'una mateixa familia. Les quotes, en aquest cas, presenten notables reduccions.

Consulteu el Quadre de Quotes de l'any en curs.