top of page

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ I CANCEL·LACIÓ D’INSCRIPCIONS, CURSOS I ACTIVITATS

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La present pàgina web: https://www.aritjol.org/ és propietat del CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL amb CIF G-43677251 i adreça al Carrer de El Vilar 21, 43470 La Selva del Camp

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre el CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del consell de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 

El CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, el CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.
 

L’objecte de la pàgina web és l’enregistrament i alta com a soci de l’entitat. Les dades demanades pel registre són les estrictament necessàries per gestionar les diferents activitats i serveis del club com poden ser la tramitació de llicències federatives, assegurances, cursos, reserva de refugis, etc., així com l’enviament de la tarja federativa o la domiciliació de pagament en cas de que l’usuari així ho sol·liciti.

La contractació de l’esmentat servei comporta l’acceptació de les presents condicions de contractació.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web del CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL i la contractació per mitjà dels mateixos.
 

Per donar-se d’alta com a soci/a, vostè pot dirigir-se a l'apartat “fes-te soci” de la nostra pàgina Web.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar l’alta com a soci/a. Pot accedir a l'apartat corresponent pel registre en la mateixa web. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del consell de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD), el CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL informa als usuaris, que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior alta, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquesta.
 

Així mateix, el CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL informa de la possibilitat d'exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició mitjançant un escrit a l'adreça carrer El Vilar 21, 43470 de La Selva del Camp o a través del correu electrònic secretaria@aritjol.org
 

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
 

Durant el procés d’alta haurà d'identificar-se amb el seu correu electrònic i la contrasenya que desitgi donar d’alta. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a soci, no podent cedir-les a un altre.
 

Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la seva àrea de client/soci. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només en un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.
 

Finalitzat al procés d’alta, el soci rebrà una confirmació d’aquesta, per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb el CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL al correu electrònic secretaria@aritjol.org
 

Tots els continguts de la web estan en català.
 

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

 

OFERTA I VIGÈNCIA

En compliment de la normativa vigent CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL ofereix informació sobre totes les activitats i cursos que poden desenvolupar, les seves característiques i preus. No obstant això, CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL es reserva el dret a retirar o canviar les activitats i cursos que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D'aquesta forma, les activitats ofertes a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'entitat tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés a les activitats esmentades.
 

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES PEL CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL

Cursos i activitats

 • Tots els cursos del club estan impartits per guies i tècnics titulats en la seva especialitat.

 • El Centre de Formació Arítjol es reserva el dret d'anul·lar o canviar l'emplaçament de les activitats per raons meteorològiques.

 • Les activitats es realitzaran sempre que s'arribi a un mínim d'inscrits, en cas contrari s'anul·laria. Es realitzarà el retorn econòmic sense cost per l´alumne o la possibilitat d´aprofitar-ho per una altre formació.

 • En cas que alguna activitat prevista inicialment a l’aire lliure i s'hagi de dur a terme per raons meteorològiques en un espai tancat (rocòdroms, sales, boulders...) el cost del mateix anirà a càrrec de l'alumne o podrà reclamar el retorn econòmic.

 • Si un alumne no presenta els nivells tècnics mínims demanats o el material requerit per a dur a terme l'activitat, el guia es reserva el dret que l'alumne no realitzi alguna de les pràctiques acordades.

 • Tots els alumnes que participin en un curs han d'estar en possessió d'una targeta federativa amb la corresponent assegurança. En cas de no disposar-hi el club pot emetre una assegurança temporal.

 • La pèrdua o dany per negligència o mal ús del material proporcionat pel club o pel tècnic haurà de ser abonat per part de l'alumne.

 • La direcció del curs es reserva el dret d’excloure a qualsevol alumne que no segueixi les normes de convivència, respecte pel medi, desinterès, falta de capacitat o incompliment de les indicacions i normes de seguretat.
   

PREUS

Totes les activitats i cursos indiquen el preu de venda en Euros. Si fos aplicable qualsevol impost, així s'indicaria.

 

FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE L’ALTA

El soci podrà abonar l'import de la seva inscripció optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:
 

• Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

 

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor del CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL.
 

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
 

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'un alta hagués estat carregada fraudulentament o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.
 

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.
 

 • Pagament Domiciliat (aquest tipus de pagament sols serà vàlid per les quotes d’associat/da)

Si tria aquesta forma de pagament, haurà de consignar l’IBAN, Banc, Sucursal, Dígit de Control i Compte així com el nom del titular del compte.

 

DISPONIBILITAT CURSOS I ACTIVITATS

 

Inscripcions

 • Un alumne o soci/a passa a tenir una plaça en propietat en el moment en que el club hagi rebut i comprovat el pagament íntegre del curs o activitat.

 • Estar preinscrit en un curs o activitat no garanteix la plaça, encara que si li guardarà el lloc temporalment fins que es comprovi el pagament en cas de transferència bancària.

 • En cas de que el participant sigui menor d'edat, haurà de disposar d'una autorització paterna o del tutor legal.

 • La pràctica dels esports de muntanya comporta l’acceptació d’un cert risc de tenir un accident, ja que són activitats que poden comportar situacions de perill. Les pràctiques que es realitzen en les nostres activitats no estan exemptes d’aquest risc. El participant amb la seva inscripció assumeix aquesta realitat i és coneixedor del seu estat físic per poder realitzar-les.
   

DRET DE DESISTIMENT, CANCEL·LACIÓ, REEMBORSAMENT I RECLAMACIONS

 • Desistiment

El soci disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi la confirmació de reserva , sense cap penalització i sense indicació dels motius.

 

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través de comunicació al correu electrònic secretaria@aritjol.org, o remetent el seu escrit a la nostra adreça carrer el Vilar 21, 43470 La Selva del Camp.
 

Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

 

 • Cancel·lacions

Genèricament només es retornarà l'import de la inscripció en cas que la cancel·lació es produeixi mínim deu dies abans del començament de l'activitat, o en el termini que consti particularment en els reglaments de cada activitat esportiva.
 

 • Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel soci es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. El CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució d’aquests, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part del CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.
 

JURISDICCIÓ

Així mateix, el CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. El CLUB EXCURSIONISTA ARÍTJOL té el seu domicili a La Selva del Camp, Espanya.

bottom of page